Đào tạo Tekla Structures
Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 2
Xếp hạng video 0 từ 5

Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 2

Tiếp tục phần dựng hình cơ bản cho phần cột, dầm, dầm liên tục, dầm cong cho kết cấu thép... - Các thuộc tính về chamfer của đối tượng. - Liên...

Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 5
Xếp hạng video 0 từ 5

Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 5

Tiếp tục video đào tạo cho Tekla Structures 2019 phần tạo và thiết lập thuộc tính cho Weld... - Các chế độ làm việc: Select Component và Select Assembly. - Tạo ...

Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 8
Xếp hạng video 0 từ 5

Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 8

Tiếp tục dưng hình thủ công dạng cột kèo tổ hợp.

Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 6
Xếp hạng video 0 từ 5

Đào tạo Tekla Structures 2019 - Buổi 6

Tiếp tục dưng hình thủ công liên kết chân cột với bản mã, bu lông neo, tạo lỗ bu lông và đường hàn. - Liên kết cột dầm thủ công với bản mã,...