Đếm số lần xuất hiện của 1 kí tự trong chuỗi Lập trình C/C++