|TEKLA STRUCTURES| Buổi 1 – Mô hình hóa cấu kiện | CAD VN |

Buổi 1 – Mô hình hóa cấu kiện 1. Giới thiệu Tekla Strutuctures 2. Tạo mới và lưu mô hình 3. Những thuộc tính dự án (Project Properties) 4. Tạo và chỉnh sửa hệ lưới, tạo các mặt phẳng làm việc 5. Tạo loại vật liệu mới 6. Mô hình hóa các cấu kiện: + Móng + Cột & vách + dầm, sàn