|TEKLA STRUCTURES| Buổi 3 – Mô hình hóa cốt thép | CAD VN |

Ôn tập lại ngày – Thực tập mô hình đơn giản 2. Giới thiệu nguyên lý cơ bản và cơ sở dữ liệu về cốt thép 3. Mô hình cốt thép cho móng, cột, vách, dầm, sàn a) Cốt thép đơn b) Nhóm cốt thép c) Cốt thép cong d) Lưới thép 4. Mô hình cốt thép sử dụng System Component