|TEKLA STRUCTURES| Buổi 10 P1 – Hướng dẫn quản lý bản vẽ trong Tekla Structures |CAD VN|

" |TEKLA STRUCTURES| Buổi 10 – Hướng dẫn quản lý bản vẽ trong Tekla Structures |CAD VN| " 1. Quản lý bản vẽ 2. Template & report 3. Giới thiệu và thực hành chế độ multi-user 4.