Ống nhòm nhìn xa 10Km của Italia, ngắm cảnh, tuần tra, canh gác. Konus Titanium OH 10x42

Thẻ video: còn thiếu